Bobò e la Romania

Prin artă trebuie să imaginăm noi perspective, să alimentăm noi falii seismice în stare să spulbere certitudinile noastre. Citesc aşa mesajul conţinut într-un recent interviu cu Pippo Delbono în care se vorbeşte altfel despre Romania și despre Românii. Am tradus în oglindă convorbirea cu Delbono

Ce v-a adus in România?

«Acum doi ani am prezentat piesa Strigătul la festivalul din Sibiu: dat fiind că în spectacol există o fanfară care se schimbă în fiecare etapă, și am lucrat acolo cu artişti localnici: aceasta a fost primul contact cu o ţară care m-a surprins imediat. Noi toţi și din cauza mass media avem inconştient o imagine a românilor legată de violenţă, sau de stereotipul îngrijitoarei care îi ajută pe bătrâni: deodată am descoperit o ţară caracterizată de alte lucruri, un loc poetic cu o blândeţe care ne străbate pe toţi, directori de festival, intelectuali, public. Fiecare dintre ei are o poezie rafinată a privirii, pe care o uităm imediat ce ne întoarcem în Italia unde reîncepe vâltoarea locurilor comune, a zidarilor cu care vorbim la per tu, a chelneriţelor care lucrează în hotelurile din Roma. A două oară am venit la Bucureşti, pentru a prezenta spectacolul Minciuna: acelaşi spectacol care la Roma indignase cucoanele din lumea bună, acolo a fost primit de ditamai oamenii care în picioare plângeau și aplaudau. Mai târziu în România s-a publicat o carte despre mine cu prefaţa criticului cu cetăţenie franceză George Banu, Aşa a început călătoria care ne-a dus la prezentarea, încă odată la Sibiu, a spectacolului Povestiri din iunie».

Călătorie va aduce noi roade?

«Aş dori să mă întâlnesc cu cealaltă Românie: artişti, poeţi, muzicieni. În opera pe care o voi face la teatrul Bellini din Catania voi face loc și pentru vocea lor. În acest moment se vorbeşte mult despre Unitatea Italiei, despre cei 150 de ani ai săi, să ne gândim: unitatea nu poate să existe într-o Ţară în care voinţa de a privi spre exterior lipseşte. Găzduim un milion și jumătate de români dar nu ştim nimic despre ei: istoria, muzică, arte. Îi folosim și gata. Pentru a vorbi de unitate aş pleca de aici, adică să nu ne închidem în noi. Avem de a face cu un popor care a privit în faţă comunismul cel adevărat, care cunoaşte durerea, latura obscură. Dar nu a fost tâmpit prin capitalismul nostru, aici nu eşti bine văzut dacă ai nişte pantofii frumoşi, ci pentru calitatea ta de om. Noi avem nevoie să învăţăm: fiecare îngrijitoare de bătrâni are nişte secrete pe care nu le ştim, raportul trebuie să fie de egalitate, nu mai suntem în condiţia de a ne simţi ”mai buni”. In Italia există un joc de roluri rigid, parcă trăim în apartheid . Îi e uşor lui Berlusconi să spună că suntem liberi să ne dezvoltăm singuri…Nu este adevărat: există oameni care trăiesc acolo și vor rămâne închişi acolo».

Dincolo de ”blândeţe poetică”, ce v-a cucerit în România?

«Există o relaţie karmică care ne leagă, este de ajuns să ascultăm muzicalitatea limbii lor: de departe parcă este italiana. Și apoi politeţea de demult a persoanelor: de la traducători, că în loc să se întreacă să lucreze puneau înainte de toate satisfacţia mea, până la tratamentul rezervat lui Bobò*: o dată într-o cafenea din Modena i s-a spus “Și ăsta de unde a apărut ?”. În România se duceau după el și aveau grijă să afle dacă dorea ceva, dacă îi era foame, sau sete, precum o vedetă. Faţă de cultură există o mare atenţie: în timpul festivalului oraşul Sibiu este în sărbătoare, se împodobeşte cu hainele verii: teatrul este oriunde, contaminează pieţele, în fiecare zi există 60.000 de spectatori. Acesta este adevăratul teatru, cel revoluţionar care porneşte din stradă și ajunge în teatrele mari. Si la Avignon, dacă nu ar exista teatrul de stradă ar fi un festival ”la modă”, unde te duci să fii snob. Să ne întoarcem la Sibiu, acolo ai impresia că există un sâmbure cultural care se dezvoltă cu bucurie și pasiune, precum un val care schimbă modul de a gândi. La noi este cu totul altceva».

In Italia există mai puţină fervoare culturală?

«N-am sprijinit acest gen de situaţii, am alungat arta în teatre în care se plătesc bilete scumpe. Transversalitatea nu a existat niciodată . Acuma se vorbeşte de tăieri de fonduri pentru cultură: teribil! Împărtăşesc 100 % indignarea, dar ar trebui să ne privim toţi în ochi: noi nu am creat nevoia culturii. Suntem responsabili pentru ce a urmat, eu cred în mecanismul cauză-efect. Ce ruşine! O spunem cu toţi, dar suntem noi cei care nu am mai sensibilizat privirea spre cultură, și aceasta ne-a fugit de sub picioare. Ţara aceasta a murit cultural și cât priveşte persoanele care fac cultura, care o gestionează. Dacă suntem artişti ar trebui să fim într-un fel îngrijoraţi pentru cea ce facem..Nu poţi să fii pilos toată viaţa și apoi să conteşti tăieri de fonduri pentru cultură! Întrebarea este: facem cultură sau business cultural? Odată fiecare director de teatru sau de festival căuta să facă mica sa revoluţie, acum este pus acolo pentru că este prieten cu un politician sau pentru că vrea să promoveze propriul mic spectacol: nu mai are sens, poate să plece mâine. Dacă continuăm să promovăm emisiunea Mariei De Filippi, nu putem să ne uimim dacă ne iau bani pentru cultură: este normal, noi înşine am alimentat sistemul. Trebuie să rafinăm poezia sufletului».

*Bobò este un colaborator de al lui Delbono, surdomut care a trăit mai mulţi ani într-un spital de nebuni.

Attraverso l’arte dobbiamo immaginare nuove prospettive, alimentare nuove faglie sismiche in grado di spazzare via le nostre certezze. Lo leggo così il messaggio contenuto in una recente intervista a Pippo Delbono in cui si parla in un modo diverso di Romania e di romeni. Ho tradotto allo specchio la conversazione con Delbono.

Cosa vi ha portato in Romania?

«Due anni fa ho presentato Urlo al Festival di Sibiu: siccome nello spettacolo c’è una fanfara che cambia ad ogni tappa, anche lì lavorai con artisti locali: questo fu il primo incontro con una terra che subito mi sorprese. Noi tutti grazie anche ai media abbiamo inconsciamente un immaginario dei romeni legato alla violenza, oppure allo stereotipo della badante che aiuta i vecchi: improvvisamente ho scoperto un paese caratterizzato da altre cose, un posto poetico, di una dolcezza che attraversa tutti, i direttori di festival, gli intellettuali, il pubblico. Ognuno di loro ha una raffinata poesia dello sguardo, che automaticamente dimentichiamo al nostro rientro in Italia, dove ricomincia il gorgo dei luoghi comuni. Dei muratori a cui diamo del tu, delle cameriere con due lauree che lavorano a comando negli alberghi romani. Una seconda volta tornammo a Bucarest, per presentare La menzogna: lo stesso spettacolo che a Roma aveva indignato le signore bene, lì vide un pubblico di omoni piangenti, in piedi, ad applaudire. Poi è uscito un libro su di me, in Romania, con la prefazione del critico naturalizzato francese George Banu, ed è iniziato il viaggio con questa terra che ha portato a presentare, di nuovo a Sibiu, Racconti di giugno».

Il viaggio porterà con sé nuovi frutti?

«Ho in mente di incontrare l’altra Romania: artisti, poeti, musicisti. Nell’opera che farò a marzo al Bellini di Catania darò spazio alla loro voce. Anzi, forse ci sarà anche un evento intermedio, ancora non so. In questo momento in cui si parla tanto di Unità d’Italia, dei suoi 150 anni, riflettiamo: non ci può essere unità in un Paese dove manca la volontà di crescere guardando verso il fuori. Questo è fanatismo. Ospitiamo un milione di romeni e di loro non sappiamo niente: la storia, la cultura, la musica, l’arte. Li usiamo e basta. Per parlare di unità ripartirei da qui, dal non chiudersi a riccio. Siamo di fronte ad un popolo che il comunismo vero lo ha visto in faccia, che conosce il dolore, il lato oscuro. Ma che non è stato rincoglionito dal nostro capitalismo, dove non sei a posto perché hai delle belle scarpe, ma in quanto portatore della tua umanità. Siamo noi che abbiamo bisogno di imparare: ogni badante ha dei segreti che non conosciamo, il rapporto deve essere paritario, non siamo più nella condizione di sentirci “meglio di”. In Italia c’è un gioco di ruoli ferreo, par di vivere nell’apartheid. Ha un bel dire Berlusconi che si è liberi di farsi da sé… Non è vero: ci son quelli che sono lì e rimarranno chiusi lì».

Oltre alla “dolcezza poetica”, cosa l’ha conquistata della Romania?

«C’è una relazione carmica che ci lega a loro, basta ascoltare la musicalità della lingua: da lontano sembra italiano. E poi il garbo antico delle persone: dai traduttori che invece di fare a gara per lavorare anteponevano la mia soddisfazione, fino al trattamento riservato a Bobò*: una volta in un caffè di Modena lo apostrofarono “E questo da dove è uscito?”. In Romania lo passavano a prendere preoccupandosi se aveva qualche desiderio, fame, sete, come una star. Nei confronti della cultura poi l’attenzione è alta: durante il festival la città di Sibiu è in festa, si addobba con i vestiti dell’estate: il teatro è ovunque, contamina le piazze, ci sono 60mila spettatori al giorno. Questo è il vero teatro, quello rivoluzionario che parte dalla strada e arriva nei grandi teatri. Anche Avignone, se non avesse il teatro di strada sarebbe un festival “in”, in cui si va per essere snob. Tornando a Sibiu, si ha l’impressione di un seme culturale che si sviluppa con gioia e passione, come un’onda che cambia il modo di pensare. Dalle nostre parti è molto diverso».

In Italia c’è meno fervore culturale dunque?

«Non abbiamo agevolato quelle situazioni: abbiamo relegato l’arte nei teatri dove si pagano biglietti, cari. La trasversalità non c’è mai stata. Ora si parla dei tagli alla cultura: terribile! Io condivido al 100 % l’indignazione, ma bisognerebbe anche guardarsi tutti quanti in faccia: noi non abbiamo creato il bisogno di cultura. Siamo i responsabili di quello che è arrivato, credo molto nel meccanismo di causa-effetto. Che vergogna! Tutti lo diciamo, ma siamo noi che non abbiamo più sensibilizzato lo sguardo alla cultura, e lei ci è scappata sotto ai piedi. Questo Paese è morto culturalmente anche riguardo a chi la cultura la fa, la gestisce. Se siamo artisti dovremmo essere in qualche modo preoccupati di quello che stiamo facendo. Non si può far marchette tutta la vita e poi contestare i tagli alla cultura! La domanda è: stiamo facendo cultura o business culturale? Un tempo ogni direttore di teatro o di festival cercava la sua piccola rivoluzione, ora è messo lì perché è amico di un politico o perché vuol promuovere il suo, di spettacolino: così non ha più senso, può andare via domani. Se continuiamo a dare grandi spazi alla trasmissione della De Filippi, non possiamo il giorno dopo stupirci se tolgono i soldi alla cultura: è normale, noi stessi abbiamo alimentato il sistema. È la poesia dell’anima che dobbiamo raffinare».

*Bobò è un collaboratore di Delbono, sordomuto che ha vissuto diversi anni in un manicomio.

Annunci

0 Responses to “Bobò e la Romania”  1. Lascia un commento

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...
giugno: 2010
L M M G V S D
« Mag   Lug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Contatti

anzianità di servizio

Blog Stats

  • 62,700 hits

Catrafuse Photos

RSS la rinascita balcanica

  • Si è verificato un errore; probabilmente il feed non è attivo. Riprovare più tardi.
Annunci

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: